Voor het laatst aangepast: 18 april 2024

Vergoedingen

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en is uitgezonderd van het eigen risico

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg van de verzekering en gaat niet af van uw eigen risico: u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor de onderzoeken die op de praktijk volledig door onszelf worden gedaan, zoals een bloeddrukmeting, een 24-uur bloeddrukmeting, zwangerschapstest (op medische gronden), bloedsuikertest etc.

Ook de hulp van onze praktijkondersteuners somatiek en GGZ vallen buiten het eigen risico.

Enkele onderzoeken in de huisartsenpraktijk wel ten last van het eigen risico.

De diagnostiek van hartritmestoornissen  – met een holter – en teledermatologie zijn een uitzondering omdat hiervoor door ons de specialist geraadpleegd wordt. Ook voor de CRP bepaling worden u kosten berekend, aangezien de apparatuur voor dit onderzoek en de beheer van de uitslagen door het ziekenhuis VieCuri aan ons geleverd wordt.

De kosten voor teledermatologie bedragen 65-85 euro. Deze kosten worden door Kysos, de organisatie die de teledermatologie regelt bij de zorgverzekering in rekening gebracht. De kosten vallen onder de basisverzekering en komen ten laste van uw eigenrisico, tenzij de verzekeraar hier met Kysos andere afspraken over heeft gemaakt.

Aanvullend onderzoek dat de huisarts aanvraagt – eigen risico aanspreken

Als uw huisarts extra onderzoeken aanvraagt, zoals bloedonderzoek of een röntgenfoto, dan gaan de kosten eerst af van uw eigen risico. Ook medicijnen die de arts voorschrijft vallen onder uw eigen risico. Daarbij is het zo dat sommige medicijnen (bijv. maagmiddelen en slaapmiddelen) niet meer vergoed worden, die moet u in ieder geval zelf betalen, of u uw eigen risico al heeft opgemaakt of niet. Voor de kosten van medicatie zie www.medicijnkosten.nl.

Medicijnen buiten het eigen risico en preferente medicatie

Voor sommige (voorkeurs-)medicijnen wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigenrisico. Dit is een extra kostenvoordeel dat sommige zorgverzekeraars bieden door prijsafspraken met fabrikanten te maken. Als u van de betreffende soort medicatie het preferente middel van uw zorgverzekeraar gebruikt, dan wordt dit niet verrekend met het eigen risico. Deze “deals” verschillend per jaar, per zorgverzekeraar en per polis. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Sommige verzekeraars vergoeden medicijnen die behoren tot de basiszorg alleen een bepaald merk/fabriek, ook dit is om (polis-)kosten te drukken. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw verzekeraar en uw apotheek (niet bij uw huisarts!). Informeer u tevoren goed over het medicatiebeleid als u een zorgpolis afsluit.

Klik hier voor de voorkeursregeling van VGZ en hier voor de voorkeursregeling van CZ.

Er is nogal wat onduidelijkheid ontstaan over de vergoeding van medicijnen door verzekeraars, het begrip “medisch noodzaak” en de rol van uw huisarts daarin. Wij hebben voor u de feiten op een rij gezet in een informatiebrief. Klik hier voor deze brief.

Alternatieve medicatie op voorschrift arts

De huisartsen bij Huisartsenpraktijk Oppe Ruiver praktiseren geen alternatieve geneeswijzen.

Het kan voorkomen, dat patiënten de huisarts ­­vragen een recept te ondertekenen of uit te schrijven voor een “alternatief” (bijvoorbeeld homeopa­­­tisch) geneesmiddel. Om die redenen willen wij graag een uiteenzetting geven over het niet verstrek­ken van deze middelen. Ondertekening van een recept betekent voor een arts, dat hij verant­woordelijkheid draagt voor het gebruik van het voorgeschreven mid­del. Die verantwoordelijkheid veronderstelt natuurlijk kennis over en ervaring met het voorgeschreven middel. Persoonlijk ontbreekt het ons aan die vereiste kennis en ervaring voor wat betreft alternatieve (in het bijzonder homeopathische) middelen.

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van homeopathische middelen. Deze verzekeraars onder­schrijven het standpunt, dat het voorschrijven van die middelen niet moet worden opgedragen aan artsen die geen kennis en ervaring op dat gebied hebben, of die geen middelen willen voorschrijven waarvan zij de werkzaamheid niet bewezen achten. Ziektekostenverzekeraars, die homeopatische middelen vergoeden, kunnen u ook informeren over de vraag hoe een recept voor deze middelen kan worden verkregen.

Voor het verwijzen naar een homeopathisch arts of een alternatieve genezer in het algemeen, geldt evenzo, dat het ons ontbreekt aan kennis en ervaring om uit te maken of een dergelij­ke verwijzing zinvol is. Wij moeten het daarom aan uw eigen in­­zicht overlaten of u zich tot een alternatieve genezer ­­wendt. Ons advies aan u is om altijd na te gaan of een alternatief therapeut een arts is en aangesloten is bij een beroepsvereniging ten behoeve van toetsing van de de kwaliteit. Om de waar­heid geen geweld aan te doen en om misverstanden over dergelijke verwijzingen te voor­komen kunnen wij uiteraard niet verklaren, dat wij u verwezen naar een alternatieve genezer.

Wij hopen u hiermee een duidelijke uitleg te hebben gegeven over het niet verwijzen naar een alternatieve genezer in het algemeen en het niet ver­­­strekken en niet voorschrijven van homeopathische middelen in het bijzonder.